NOVÉ ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ZAŘÍZENÍ KAŇKA O.P.S. K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ČR

05.05.2020

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY KAŇKA O.P.S. K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ČR

Dle vládního usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020, na kterém rozhodla vláda o školách zřizovaných dle §16 odstavec 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování, budou tyto školy do 30. 6. 2020 uzavřeny. Z toho plyne, že i škola Kaňky o.p.s. zůstává uzavřena a vzdělávání bude do 30. 6. 2020 probíhat na dálku.

Na základě výše uvedeného a dalších nařízení a metodických doporučení rozhoduji o provozu zařízení takto:

Základní škola: Žákům ZŠ není do 30.6.2020 umožněn vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vykonávají až do odvolání práce podle pokynů vedení zařízení. Třídní učitelé a asistenti pedagoga budou prostřednictvím poskytnutých kontaktů žáky nadále plně distančně vzdělávat a rodiče a zákonné zástupce žáků informovat o možnostech dálkového vzdělávání.

Mateřská škola: Ředitelka společnosti rozhodla o znovuotevření MŠ Kaňka, a to od 11. 5. 2020 za dodržení všech bezpečnostních a hygienických podmínek, které určuje metodika MŠMT vydaná 30. 4. 2020 v Praze. Podrobné pokyny rodiče obdrží.

Sociální služby: Provoz denního stacionáře je do odvolání dle nařízení vlády uzavřen, sociální služba Raná péče probíhá v distančním režimu. Osobní asistence probíhá dle možností nouzového režimu v ČR. Sociální pracovnice jsou k dispozici na pracovišti, pracovní e-mailové adrese i telefonech, veškeré kontakty najdete na webových stránkách.

Administrativní a ekonomické oddělení je v provozu beze změn, kontaktní telefon je 607 278 092. V sekretariátu si rodiče žáků a uživatelů sociálních služeb mohou po předchozí dohodě telefonem vyzvednout vyplněný formulář "Žádost o ošetřovné o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení", který pak odevzdají svému zaměstnavateli. Obědy jsou žákům automaticky odhlášeny. Z terapií jsou všichni automaticky do odvolání omluveni.

Rodiče a zákonní zástupci žáků budou informováni pracovníky zařízení o vývoji situace prostřednictvím poskytnutých kontaktů a webu zařízení www.kanka.info.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Dne 5. 5. 2020, 

        Mgr. Irena Lintnerová, ředitelka