Zápis do 1. třídy - pozvánka

01.03.2018 00:00

Pozvánku jako pdf naleznete zde.

 

POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

11. dubna 2018 od 12:30 do 15:30

 

Helsinská 2731, pavilon “C”, 2. patro. Přesný čas je možný si rezervovat na tel. čísle 734 573 989.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme vzdělávání podle Školních vzdělávacích programů Základní škola a Základní škola speciální, které je komplexně propojené s možností využití sociálních služeb - osobní asistencí a odbornými terapiemi.

 

Pro školní rok 2018/2019 se zápis k povinné školní docházce týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a také dětí, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o 1 rok.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko – psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum), a odborného lékaře (např.  dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Doporučující posouzení by měla být řediteli doručena do 30. dubna.

 

K zápisu je nutné přinést občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce, rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené podle § 16.

 

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato 5 žáků, kteří splní kritéria přijetí:

 • Speciální vzdělávací potřeby  - doporučení Školského poradenského zařízení

 • Potřeba dítěte – v rámci jeho optimálního rozvoje

 • Odborné možnosti školy – vzhledem k diagnóze dítěte

 • Možnosti uzpůsobení podmínek – vybavení zázemí vzhledem k diagnóze dítěte, kompenzační a speciální pomůcky, bezpečí

 • Potřeba rodiče – v souvislosti s vizí školy, s osobní situací a s osobními limity

 • Možnosti zařazení dítěte do kolektivu – zájem třídy, kapacita třídy

 • Potřeby dítěte jsou v souladu s našimi provozními limity

 • Ochota rodičů ke spolupráci

 

ORGANIZACE ZÁPISU:

 • K zápisu přicházejí zákonní zástupci v uvedeném termínu. Předloží rodný list dítěte (u cizinců pas), doporučení Školského poradenského zařízení a svůj občanský průkaz.

 • Dítě bude u zápisu přítomno osobně, zákonný zástupce dítěte vyplní u formální části zápisu písemný souhlas o přítomnosti dítěte.

 • U zápisu je přítomna ředitelka školy a vedoucí sociálních služeb, které zákonným zástupcům poskytnou informace ohledně:

 1. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání a pro základní školu speciální

 2. Možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte)

 3. Dalšího postupu a termínů, kdy a jak bude oznámeno rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí

 4. Poskytování osobní asistence a odborných terapií.

 

Zápis je rozdělen na formální část a motivační část:

 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a vyplní Zápisní list dítěte.

 • Předloží svůj průkaz totožnosti.

 • Předloží rodný list dítěte a doporučení Školského poradenského zařízení.

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

 • Zákonný zástupce dítěte podepíše souhlas se zpracováním a evidováním osobních a citlivých údajů dítěte.

 

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Po vyplnění písemného souhlasu se dítě zúčastní motivační části zápisu.

 • Motivační část probíhá hravou formou s přihlédnutím ke speciálně vzdělávacím potřebám dítěte.

 • Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 • Motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně.
 

TĚŠÍME SE NA VÁS!


C:\Users\Ludmila\Desktop\PR\2018\den otevřených.png