Tiskové zprávy 2011

(13.8.2011) KAŇKA ZÍSKALA GRANT OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

– TEN POMŮŽE DÁLE VZDĚLÁVAT JEJÍ PRACOVNÍKY
Táborská nestátní nezisková organizace Kaňka o.s. byla úspěšná při žádosti o finanční podporu Evropského sociálního fondu v ČR. Získaná dotace ve výši 764.463,- Kč na projekt Systematické další odborné vzdělávání pracovníků Kaňky o.p.s. s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/66.00065 na dobu do roku 2013 umožní další odborný růst pracovníků Kaňky. Zvýší tím ve výsledném efektu kvalitu poskytovaných sociálních služeb v programu komplexní péče o osoby s postižením.
„Vzdělávání bude probíhat podle systematického a efektivního harmonogramu vzdělávání po dobu 24 měsíců. Jedná se celkem o 19 našich pracovníků. Mimo to, že povinnost dalšího vzdělávání pracovníků je dána ze zákona o sociálních službách, vyplývá tato potřeba a zájem o odborný růst i z výstupů dotazníkového šetření mezi pracovníky a z týmových porad.“ Shrnuje podpořený projekt ředitelka Irena Lintnerová.
Vedoucí ekonomického a projektového oddělení Iva Míková dále vysvětluje: „Kaňka tedy nečeká s rukama v klíně na stále se snižující státní dotace, které zajistí její provoz. Snaží se pravidelně získávat přípěvky a granty a hledat nové možnosti financování. Podpora z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 764.463 Kč je toho důkazem. Během dvou let pokryje nemalé náklady spojené s dalším vzděláváním našich pracovníků.“ (L. Budilová)
 
(8. 3. 2011) Tento způsob "dotací" zdá se mi poněkud nešťastný...
 
Rok se s rokem sešel a hned po Ježíškovi přišel měsíc leden, který přinesl poskytovatelům sociálních služeb výsledky rozdělování státních dotací Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2011. Nervozitu při čekání na tuto zásadní informaci vystřídalo v den "D" ticho. To není špatný vtip, to je realita... běželo hlavou každému, jehož práce je závislá na podpoře tohoto ministerstva a komu se této podpory nedostalo. A takové ticho zavládlo i v Kaňce o.s. Výše dotace MPSV se vždy pohybovala v rozmezí 50% až 60% z celkového rozpočtu naší organizace. V loňském roce byla pro nás touto dobou situace vážná, ale po snížení mzdových nákladů, zdražení služeb a přijetí dalších úsporných opatření, se nám podařilo překonat první pololetí roku a po navýšení státní dotace v 2.kole úspěšně zvládnout rok 2010. Letošní výsledek dotačního řízení je však naprosto likvidační. Celkový rozpočet pokryje státní dotace z pouhých 26%. Nejhorší situace je v sociální službě Denní stacionáře, kdy bylo naší organizaci přiznáno pouhých 22% z celkového rozpočtu na tuto službu, kterou využívá 43 dětí a mládeže s postižením, převážně ve věku 3 až 10 let. Snažíme se získávat finanční prostředky z jiných zdrojů, ale i přes pomoc sponzorů a lidí, kterým není osud dětí s postižením lhostejný, je reálná situace taková, že při této výši státní dotace na poskytování sociálních služeb nebude možné bez dramatických personálních a provozních opatření zachovat provoz této služby. Ztráta zdraví způsobí naprostou změnu v životě každého člověka i jeho rodiny. V případě dětí to platí dvojnásob. Zásadní roli u nich hraje včasná a pravidelná intenzivní terapeutická péče, individuální přístup, nekonečná trpělivost a víra ve zlepšení zdravotního stavu. Zvládnout tuto životní situaci je těžké pro každého. Kaňka podává pomocnou ruku a nabízí takovou péči dětem a mládeži s postižením, aby jim pomohla dostat život do těch správných kolejí. Přijde mi nedůstojné, že MPSV a Krajský úřad Jihočeského kraje staví do pozice nejistoty nejenom tým pracovníků a odborníků, jejichž motivací k práci nejsou jen peníze, ale pomoc potřebným, ale především do této situace staví naše klienty a jejich rodiny, kteří u nás našli pomoc, péči a radu, kterou většinou od státu nedostali. Prvním krokem, který jsme podnikli, byly dopisy adresované právě na oba zainteresované úřady, které o výši dotací rozhodují. Odpovědi jsme už dostali a zcela jasné je z nich jen jedno - finance nejsou, rezery nemáme, litujeme. V čem se naopak instituce neshodnou je odpovědnost - kdo za to může. MPSV říká - kraj vás nepodpořil, kraj říká - MPSV nám nedalo dostatek financí. Z celkového pohledu by se asi dalo říci, že je to ve výsledném efektu jedno. Naše sdružení a jeho klieti jsou ohroženi pro sumu peněz, pro kterou by ledajaký korupční velmistr nevstal ráno ani s postele! (I. Míková)