Základní škola

Mgr. Regina Merxbauerová
ředitelka základní školy a mateřské školy
merxbauerova@kanka.info, 734 573 989
Mgr. Petra Zavadilová
zástupkyně ředitelky základní školy a mateřské školy
zavadilova@kanka.info, 734 148 740

Naše škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám těchto žáků. Hlavním a nejdůležitějším cílem naší školy je připravit každého žáka na integraci do běžné společnosti s ohledem na individuální zvláštnosti jednotlivých osobností. Škola klade důraz především na oblasti výchovy a vzdělávání pro praktický a samostatný život. Všechny školní vzdělávací programy se zaměřují na rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovní, komunikativní, sociální a personální, občanské. Prožitkovým a názorným učením, formou hry vedeme žáky k naplnění těchto kompetencí. Škola úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickými centry (SPC), odbornými lékaři a dalšími institucemi po celé republice. Propojení školy a veřejného života je důležitou součástí našich cílů. Žáci školy využívají službu osobní asistence, která zajišťuje úkony pomoci při samoobslužných činnostech. 

Identifikační údaje

Činnost školy se řídí Školním řádem.

Rozpis vyučovacích hodin

Třídy a třídní učitelé