Denní stacionáře

Sociální služba Denní stacionáře je určena dětem, mládeži a dospělým osobám s postižením ve věku od 2 let. Jedná se o klienty z Tábora a okolí, s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením.
Sociální služba Denní stacionáře je jednou ze služeb sociální péče a je poskytována jako ambulantní sociální služba. Zázemí této sociální služby je v bezbariérových pavilonech "B", "H" a "C", v Helsinské ulici 2731, Tábor. Sociální služba Denní stacionáře je poskytována za úhradu nákladů dle aktuálního sazebníku. Sociální služba nedisponuje automobilem, a tudíž nenabízí osobní dopravu.

Sociální služba je především zaměřena na včasnou intervenci a pomoc dětem, mládeži a dospělým:

 • jejichž zdravotní stav a specifické potřeby vylučují možnost integrace do předškolních a školních zařízení běžného typu
 • ohroženým sociálním vyloučením ze společnosti vzhledem k opožděnému nebo narušenému vývoji, sociální situaci v rodině, případně příslušností k etnickým menšinám
 • vyžadujícím individuální přístup, náročnou obslužnou péči, pravidelnou sociálně terapeutickou činnost,

a dále jejich rodinám pro zachování přirozeného sociálního prostředí v místě svého bydliště.

Provozní doba:

 • od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 hodin
 • provoz je celoroční s výjimkou svátků a pouze v pracovní dny

Cíle sociální služby:

 • umožnit dětem, mládeži a dospělým osobám s postižením integraci do běžného života jejich vrstevníků a společnosti jako celku
 • umožnit dětem, mládeži a dospělým osobám s potižením využívat přirozené vztahové prostředí
 • přizpůsobit průběh sociální služby s ohledem na individuální potřeby a přání klientů
 • spolupráce s rodinou

Sociální služba nabízí:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - úkony jsou realizovány s ohledem na věk a potřeby dítěte (osoby s potižením) - svlékání, oblékání, obouvání, nácvik přesunu klienta z vozíku a na vozík, ale i lůžko, WC
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy - s přihlédnutím k věkové struktuře klientů se jedná v převážné míře o pomoc a podporu při příjmu stravy a tekutin dle specifických potřeb jednotlivých klientů v sociální službě. Dle individuálních potřeb klientů jsou zajišťovány speciální kompenzační pomůcky (např. zvýšený okraj na talíř, ergonometrické příbory, protiskluzové podložky). Strava je zajišťována dodavatelsky a podávána je v jídelně v pavilonu "H" nebo v pavilonu "C" v prostoru pracovny v přízemí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - podpora a pomoc, při všech činnostech sociální služby Denní stacionáře, které podporují celkový rozvoj osobnosti klienta
 • zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím - společné akce s jinými zařízeními či organizacemi, návštěvy výstav, divadelních představení apod.
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních aktivit - pravidelné terapeutické činnosti (ergoterapie, rehabilitace, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, řečová výchova, logopedie, AAK)