Odborné kompetence terapeutického týmu:

Dagmar Brázdilová - muzikoterapie

Nejvyšší dosažené vzdělaní:
1997 - Institut pedagogiky volného času - obor Pedagogika volného času sociálně handicapovaných /ukončeno osvědčením)
2002 - Univerzita Karlova Praha - Doplňující pedagogické studium (ukončeno osvědčením)
Členství v Muzikoterapeutické asociaci od roku 2013
Kurzy a školení:
2013 Kurz muzikoterapie I.II. (Mgr. Markéta Gerlichová)
2013 Muzikoterapie "a životní cesta" (Mgr. Matěj Lipský)
2014 Muzikoterapie -psychoterapie v odlesku rehabilitace (Mgr. Matěj Lipský)

Alena Vaníčková - canisterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2001 - 2005 Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium v Brně
Odborné kurzy, konference, semináře:
2007 Šamanské inspirace v muzikoterapii

2009 Konference Pravda o zooterapii

2010 a 2017 Výcvikové sdružení Hafík, z.s. - Osvědčení canisterapeutického týmu pro dobrovolníka a jeho psa

2017 Osvědčení o úspěšném ukončení kurzu "Přístupy k dítěti s autismem a metody podpory jeho vývoje"

Mgr. Lucie Smíšek - logopedie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2009 - 2012 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, studijní obor: speciální pedagogika, specializace: logopedie a surdopedie
Odborné kurzy, konference, semináře:
2007 - 2009 Kurz českého znakového jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé (Hradecký spolek neslyšících, Hradec Králové)
2008 Seminář o problematice neslyšících (Hradec Králové)
2010 Konference "Praktické aspekty vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami" (Hradec Králové)
2011 Konference "Možnosti podpory edukace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (Hradec Králové)
2012 Konference "Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (Masarykova univerzita)
2014 Kurz "Základy vedení rozhovoru s dítětem" (Velký vůz Sever, o.s., České Budějovice)

Mgr. Kateřina Vítů - logopedie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2016 - 2018 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta (obor Speciální pedagogika - zaměření logopedie, surdopedie) získán titul Mgr.

Odborné kurzy, konference, semináře:

2015- konference Deaf support - České Budějovice
2015 - Konference Autismus z pohledu sociálních, školských a zdravotnických služeb - Jihlava

Bc. Pavlína Vaverová (roz. Adamová) - ergoterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2005 - 2009 VŠ v Plzni, o.p.s.; později Západočeská univerzita v Plzni, fakulta zdravot. studií - obor Specializace ve zdravotnictví - Ergoterapie, (akademický titul Bc. - 29. 6. 2009)
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ergoterapeut pod registračním číslem: 007 - 0125 - 6754 (od r. 2009)
Členství v České asociaci ergoterapeutů od roku 2009
Odborné kurzy:
2004 - 2005 Základy znakové řeči I. (ČB, Jihočeská univerzita v ČB, teologická fakulta, program celoživotního vzdělávání, zakončeno certifikátem)
2007 Základní symposium Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (Plzeň, institut Bazální stimulace, zakončeno certifikátem)
2008 Nástavbové symposium Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (Plzeň, institut Bazální stimulace, zakončeno certifikátem)
2008 Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno osvědčením o absolvování rekvalifikačního kurzu)
2008 Reflexologie nohy (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno certifikátem)
2008 Reflexologie ruky (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno certifikátem)
2008 Reiki - I.stupeň podle dr. Mikao Usui a základy Vysokého duchovního učení (Plzeň, Reiki Mistr Kristina Kohoutová, alternativní léčba, certifikát)
2010 Muzikoterapie (Praha, Mgr.Markéta Gerlichová, osvědčení o absolvování kurzu)
2011 Základy výrazových - arte technik (Praha, Gracent - Zdeňka Rusnoková, osvědčení o absolvování akreditovaného studia MŠMT)
2011 Medical Taping Concept (Ostrava, Centrum tejpování s.r.o., osvědčení o absolvování kurzu)
2012 Manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem (Praha, Diakonická akademie s.r.o., osvědčení o absolvování kurzu)
2012 NDT - Basic Bobath v pediatrické praxi (Ostrava, kurz celoživotního vzdělávání - dle kritérií Europen Bobath Tutors Association (EBTA) ve spolupráci s Českou asociací dětských Bobath terapeutů (ČADBT), 360 vyučovacích hodin, zakončeno mezinárodním certifikátem EBTA a ČADBT)
Další vzdělávání - odborné přednášky, konference, školicí akce:
2009 Pedopsychiatrické minimum (Dětská psychiatrická léčebna Opařany - školicí akce)
2009 XV. Opařanské dny (DPL Opařany - odborná konference)
2010 22. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů (ČAE, konference)
2010 Prvky muzikoterapie v denních činnostech (Kaňka, o.s. - školicí akce)
2010 Alternativní a augmentativní komunikace u dětí a mládeží s postižením (Kaňka, o.s. - školicí akce)
2010 Screeningová diagnostika dětí s PAS (Apla Jižní Čechy, o.s. - odborná přednáška)
2010 Individuální plánování a úloha klíčového pracovníka (Kaňka, o.s. - školicí akce)
2011 Možnosti ambulantních služeb (Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR - odborná republiková sekce)
2011 Sebeobsluha u dětí s PAS (Apla Jižní Čechy, o.s. - odborná přednáška)
2011 Specifika přístupu k sexualitě mentálně postižených (Apla Jižní Čechy, o.s. - odborná přednáška
2011 Historicky IV. mezinárodní kongres Bazální stimulace (Institut Bazální stimulace a Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR - mezinárodní kongres)
2012 Aspergerův syndrom (Apla Jižní Čechy, o.s. - odborná přednáška)
2012 Ambulantní služby v teorii a praxi (Asociace poskytovatelů soc. služeb - odborná konference)
2013 Akreditovaný seminář - Metodika cvičení dětské jógy (Česká asociace dětské jógy)

Eva Šimáková, DiS. - fyzioterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2000-2004 Vyšší odborná škola Brandýs nad Labem,obor Diplomovaný fyzioterapeut
Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu z roku 2009,č. registrace 024-0122-4254
Certifikované kurzy:
2006 Manuální lymfodrenáž
2009 Taping-prevence poruch pohybového aparátu
2011 Základní kurz Bazální stimulace
2012 Cvičení na míči,labilních plochách a s overbally
2012 Kinesiology Taping by K-Active- basic course-mezinárodní certifikát
2012 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi

2017 Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (RL-Corpus s.r.o. Olomouc, číslo osvědčení 6829-747/17)

Oborné kurzy,konference,e-learning:
2008 konference-Práce fyzioterapeuta u nemocných v bezvědomí
2008 konference-Syndrom bolestivého ramene
2011 konference- Mutidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii (SMA)
2012 konference- Ambulantní služby v teorii a praxi
2012- odb.kurz - Jak pomáhat a nevyhořet
2011-e-learning-Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí balančních pomůcek
2011- e-learning-Teoretický vhled do Vojtovy metody
2013 Akreditovaný seminář - Metodika cvičení dětské jógy (Česká asociace dětské jógy)
2013 Studium pedagogiky-asistent pedagoga

Mgr. Simona Kostlánová - arteterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Pedagogická fakulta JČU - obor učitelství pro ZUŠ, atelier arteterapie u Dr. Milana Kyzoura
Odborné kurzy, semináře, přednášky:
2013 kurs pořádaný APLA- "Žák s Aspergerovým syndromem - specifika přístupu ve vzdělávání"
2013 vzdělávací program " Tajemství barev", akreditováno MŠMT
2012 vzdělávací program "Užitá tvorba pro děti", akreditováno MŠMT
2012 vzdělávací program "Asertivita v denní praxi", akreditováno MŠMT
2012 odborný seminář "O dětech pozorných a nepozorných", akreditováno MŠMT
2012 odborný seminář "Písmo jako výtvarný prostředek", akreditováno MŠMT
2011 "Psychologické základy práce s dětmi a mládeží" - akreditováno MŠMT
2011 přednášející na workshopu v Centru Kaňka, téma "Základní výtvarné techniky arteterapie v denní praxi"
2011 kurs "Kresba pravou mozkovou hemisférou"- 20 hodin
2010 prezentace na celostátním odborném semináři "Problematika aktivizace v sociálních službách" - Vyškov
2010 prezentace na 2. Výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR v Táboře - odborný workshop na téma arteterapie v denní praxi

Mgr. Irena Lintnerová - raná péče, logopedie

Nejvyšší dosažené vzdělání:

státní zkouška 2005 - FTVS UK - Speciální výchova zdravotně postižených, obor - TV a PV ZP
závěrečná zkouška 2008 - Edukační muzikoterapie - PF UK Praha, katedra Speciální pedagogiky - postgraduální studium

Odborné výcviky:
1995 - 1996 - Neverbální techniky - Dr. Jitka Vodňanská - základní psychoterapeutický výcvik
1995 - 2002 - několik zážitkových výcviků muzikoterapie
1997 - studijní stáž v Holandsku
2002 - 2003 - výcvik Reiki I. a II. stupeň
2003 - 2005 - výcvik Arteterapie, Didaktika arteterapie - PhDr. Jana Jebavá
2006 - 2007 - Kurz efektivního řízení NNO - manager v NNO - Agnes
2010 - základní kurz konceptu Bazální stimulace
2012 - nástavbový kurz konceptu Bazální stimulace
2013 - 2014 akreditovaný výcvik Edukativní rodičovská terapie