Odborné kompetence týmu:

Dagmar Brázdilová - muzikoterapie

Nejvyšší dosažené vzdělaní:
1997 - Institut pedagogiky volného času - obor Pedagogika volného času sociálně handicapovaných /ukončeno osvědčením)
2002 - Univerzita Karlova Praha - Doplňující pedagogické studium (ukončeno osvědčením)
Členství v Muzikoterapeutické asociaci od roku 2013
Kurzy a školení:
2013 Kurz muzikoterapie I.II. (Mgr. Markéta Gerlichová)
2013 Muzikoterapie "a životní cesta" (Mgr. Matěj Lipský)
2014 Muzikoterapie -psychoterapie v odlesku rehabilitace (Mgr. Matěj Lipský)

Alena Vaníčková - canisterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2001 – 2005 Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium v Brně
Odborné kurzy, konference, semináře:
2007 Šamanské inspirace v muzikoterapii

2009 Konference Pravda o zooterapii

2010 a 2017 Výcvikové sdružení Hafík, z.s. - Osvědčení canisterapeutického týmu pro dobrovolníka a jeho psa

2017 Osvědčení o úspěšném ukončení kurzu "Přístupy k dítěti s autismem a metody podpory jeho vývoje"

Mgr. Lucie Smíšek - logopedie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2009 - 2012 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, studijní obor: speciální pedagogika, specializace: logopedie a surdopedie
Odborné kurzy, konference, semináře:
2007 – 2009   Kurz českého znakového jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé (Hradecký spolek neslyšících, Hradec Králové)
2008 Seminář o problematice neslyšících (Hradec Králové)
2010 Konference „Praktické aspekty vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ (Hradec Králové)
2011 Konference „Možnosti podpory edukace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (Hradec Králové)
2012 Konference "Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (Masarykova univerzita)
2014 Kurz „Základy vedení rozhovoru s dítětem“ (Velký vůz Sever, o.s., České Budějovice)

Mgr. Kateřina Vítů - logopedie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2016 - 2018 Univerzita Karlova -  Pedagogická fakulta (obor Speciální pedagogika - zaměření logopedie, surdopedie) získán titul Mgr.

 Odborné kurzy, konference, semináře:

2015-  konference Deaf support - České Budějovice
2015 - Konference Autismus z pohledu sociálních, školských a zdravotnických služeb -  Jihlava

Bc. Pavlína Vaverová  (roz. Adamová) - ergoterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2005 – 2009   VŠ v Plzni, o.p.s.;  později Západočeská univerzita v Plzni, fakulta zdravot. studií – obor Specializace ve zdravotnictví - Ergoterapie, (akademický titul Bc.  - 29. 6. 2009)
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ergoterapeut pod registračním číslem: 007 – 0125 – 6754 (od r. 2009)
Členství v České asociaci ergoterapeutů od roku 2009
Odborné kurzy:
2004 - 2005   Základy znakové řeči I. (ČB, Jihočeská univerzita v ČB, teologická fakulta, program celoživotního vzdělávání, zakončeno certifikátem)
2007    Základní symposium Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (Plzeň, institut Bazální stimulace, zakončeno certifikátem)
2008   Nástavbové symposium Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (Plzeň, institut Bazální stimulace, zakončeno certifikátem)
2008   Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno osvědčením o absolvování rekvalifikačního kurzu)
2008   Reflexologie nohy (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno certifikátem)
2008   Reflexologie ruky (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno certifikátem)
2008   Reiki – I.stupeň podle dr. Mikao Usui a základy Vysokého duchovního učení (Plzeň, Reiki Mistr Kristina Kohoutová, alternativní léčba, certifikát)
2010   Muzikoterapie (Praha, Mgr.Markéta Gerlichová, osvědčení o absolvování kurzu)
2011   Základy výrazových – arte technik (Praha, Gracent – Zdeňka Rusnoková, osvědčení o absolvování akreditovaného studia MŠMT)
2011   Medical Taping Concept (Ostrava, Centrum tejpování s.r.o., osvědčení o absolvování kurzu)
2012   Manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem (Praha, Diakonická akademie s.r.o., osvědčení o absolvování kurzu)
2012   NDT – Basic Bobath v pediatrické praxi (Ostrava, kurz celoživotního vzdělávání – dle kritérií Europen Bobath Tutors Association (EBTA) ve spolupráci s Českou asociací dětských Bobath terapeutů (ČADBT), 360 vyučovacích hodin, zakončeno mezinárodním certifikátem EBTA a ČADBT)
Další vzdělávání – odborné přednášky, konference, školicí akce:
2009   Pedopsychiatrické minimum (Dětská psychiatrická léčebna Opařany - školicí akce)
2009    XV. Opařanské dny (DPL Opařany – odborná konference)
2010   22. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů (ČAE, konference)
2010   Prvky muzikoterapie v denních činnostech (Kaňka, o.s. – školicí akce)
2010   Alternativní a augmentativní komunikace u dětí a mládeží s postižením (Kaňka, o.s. – školicí akce)
2010   Screeningová diagnostika dětí s PAS (Apla Jižní Čechy, o.s. – odborná přednáška)
2010   Individuální plánování a úloha klíčového pracovníka (Kaňka, o.s. – školicí akce)
2011   Možnosti ambulantních služeb (Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR – odborná republiková sekce)
2011   Sebeobsluha u dětí s PAS (Apla Jižní Čechy, o.s. – odborná přednáška)
2011   Specifika přístupu k sexualitě mentálně postižených (Apla Jižní Čechy, o.s. – odborná přednáška
2011   Historicky IV. mezinárodní kongres Bazální stimulace (Institut Bazální stimulace a Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR – mezinárodní kongres)
2012   Aspergerův syndrom (Apla Jižní Čechy, o.s. – odborná přednáška)
2012   Ambulantní služby v teorii a praxi (Asociace poskytovatelů soc. služeb – odborná konference)
2013 Akreditovaný seminář - Metodika cvičení dětské jógy (Česká asociace dětské jógy)

Eva Šimáková, DiS. - fyzioterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2000-2004 Vyšší odborná škola Brandýs nad Labem,obor Diplomovaný fyzioterapeut
Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu z roku 2009,č. registrace 024-0122-4254
Certifikované kurzy:
2006 Manuální lymfodrenáž
2009 Taping-prevence poruch pohybového aparátu
2011 Základní kurz Bazální stimulace
2012 Cvičení na míči,labilních plochách a s overbally
2012 Kinesiology Taping by K-Active- basic course-mezinárodní certifikát
2012 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi

2017 Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (RL-Corpus s.r.o. Olomouc, číslo osvědčení 6829-747/17)

Oborné kurzy,konference,e-learning:
2008 konference-Práce fyzioterapeuta u nemocných v bezvědomí
2008 konference-Syndrom bolestivého ramene
2011 konference- Mutidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii (SMA)
2012 konference- Ambulantní služby v teorii a praxi
2012- odb.kurz - Jak pomáhat a nevyhořet
2011-e-learning-Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí balančních pomůcek
2011- e-learning-Teoretický vhled do Vojtovy metody
2013 Akreditovaný seminář - Metodika cvičení dětské jógy (Česká asociace dětské jógy)
2013 Studium pedagogiky-asistent pedagoga

Mgr. Simona Kostlánová - arteterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Pedagogická fakulta JČU - obor učitelství pro ZUŠ, atelier arteterapie u Dr. Milana Kyzoura
Odborné kurzy, semináře, přednášky:
2013 kurs pořádaný APLA- "Žák s Aspergerovým syndromem - specifika přístupu ve vzdělávání"
2013 vzdělávací program " Tajemství barev", akreditováno MŠMT
2012 vzdělávací program "Užitá tvorba pro děti", akreditováno MŠMT
2012 vzdělávací program "Asertivita v denní praxi", akreditováno MŠMT
2012 odborný seminář "O dětech pozorných a nepozorných", akreditováno MŠMT
2012 odborný seminář "Písmo jako výtvarný prostředek", akreditováno MŠMT
2011 "Psychologické základy práce s dětmi a mládeží" - akreditováno MŠMT
2011 přednášející na workshopu v Centru Kaňka, téma "Základní výtvarné techniky arteterapie v denní praxi"
2011 kurs "Kresba pravou mozkovou hemisférou"- 20 hodin
2010 prezentace na celostátním odborném semináři "Problematika aktivizace v sociálních službách" - Vyškov
2010 prezentace na 2. Výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR v Táboře - odborný workshop na téma arteterapie v denní praxi

Mgr. Irena Lintnerová - raná péče, logopedie

Nejvyšší dosažené vzdělání:

státní zkouška 2005 – FTVS UK – Speciální výchova zdravotně postižených, obor – TV a PV ZP
závěrečná zkouška 2008 – Edukační muzikoterapie – PF UK Praha, katedra Speciální pedagogiky – postgraduální studium

Odborné výcviky:
1995 – 1996 – Neverbální techniky – Dr. Jitka Vodňanská – základní psychoterapeutický výcvik
1995 – 2002 – několik zážitkových výcviků muzikoterapie
1997 – studijní stáž v Holandsku
2002 – 2003 – výcvik Reiki I. a II. stupeň
2003 – 2005 – výcvik Arteterapie, Didaktika arteterapie – PhDr. Jana Jebavá
2006 – 2007 – Kurz efektivního řízení NNO – manager v NNO - Agnes
2010 - základní kurz konceptu Bazální stimulace
2012 - nástavbový kurz konceptu Bazální stimulace
2013 - 2014 akreditovaný výcvik Edukativní rodičovská terapie

Jana Šimčíková - ergoterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:
1984 – 1988  Střední zdravotnická škola Vsetín
2006 Kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (Havířov  -zakončeno certifikátem), Akreditováno MŠMT ČR
2007 Kurz Lymfatické masáže pro maséry mimo oblast zdravotnictví (INPROV Brno –zakončeno certifikátem)
2008 Kurz HOT STONES (Horké kameny)  (Masérská škola Mgr.Rpmana Šimáčka Brno –zakončeno certifikátem), Akreditováno MŠMT ČR
2008 Kurz HOT STONES II (Masérská škola Mgr.Romana Šimáčka Brno) -zakončeno certifikátem, Akreditováno MŠMT ČR
2008 Kurz Medové detoxikační masáže ( DEXTER ACADEMY Praha) -zakončeno certifikátem
2010  Kurz  Čokoládové masáže a zábaly ( DEXTER ACADEMY Praha) -zakončeno certifikátem
2010 Základní kurz Bazální stimulace ( INSTITUT BS,Frýdek Místek) -zakončeno Certifikátem, Akreditováno MPSV
2010  Nástavbový kurz Bazální stimulace ( INSTITUT BS ,Frýdek Místek) -zakončeno certifikátem ,Akreditováno MPSV
2010  Rehabilitační péče po CMP ( Agentura Slavíčková Brno)
2011 Kurz Masáže bylinnými měšci  (YASMINKA Koryčany) -zakončeno osvědčením