Odborné kompetence terapeutického týmu:

Dagmar Brázdilová - muzikoterapie

Nejvyšší dosažené vzdělaní:

1997 - Institut pedagogiky volného času - obor Pedagogika volného času sociálně handicapovaných /ukončeno osvědčením)

2002 - Univerzita Karlova Praha - Doplňující pedagogické studium (ukončeno osvědčením)

Členství v Muzikoterapeutické asociaci od roku 2013

Odborné kurzy, konference, semináře:

2013 Kurz muzikoterapie I.II. (Mgr. Markéta Gerlichová)

2013 Muzikoterapie a životní cesta (Mgr. Matěj Lipský)

2014 Muzikoterapie -psychoterapie v odlesku rehabilitace (Mgr. Matěj Lipský)

2015 Rozvoj dítěte s PAS s využitím strukturovaného učení

2016 Spolu a jinak v sociální práci

2017 Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu

2017 Základní kurz aromaterapie

2017 Základní kurz Bazální stimulace

2018 Nástavbový kurz Bazální stimulace

2018 Verbálně nekomunikující - úvod k metodám AAK

2019 Pohybová a taneční terapie v práci s klientem

2019 Podpora v soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním

2019 Plánování zaměřené na člověka, Kruhy podpory, Základy facilitace, Mapa - tvoříme akční plány (QUIP)

Alena Vaníčková - canisterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2001 - 2005 Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium v Brně

Odborné kurzy, konference, semináře:

2007 Šamanské inspirace v muzikoterapii

2009 Konference Pravda o zooterapii

2010 a 2017 Výcvikové sdružení Hafík, z.s. - Osvědčení canisterapeutického týmu pro dobrovolníka a jeho psa

2017 Přístupy k dítěti s autismem a metody podpory jeho vývoje

2018 O výchově a nevýchově (PhDr. Zdeněk Martínek)

2018 Verbálně nekomunikující - úvod k metodám AAK

2019 Podpora rozvoje řeči u dětí s těžkým kombinovaným postižením

2019 O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem

2019 Podpora v soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním 

Mgr. Lucie Smíšek - logopedie

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2009 - 2012 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, studijní obor: speciální pedagogika, specializace: logopedie a surdopedie

Odborné kurzy, konference, semináře:

2007 - 2009 Kurz českého znakového jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé (Hradecký spolek neslyšících, Hradec Králové)

2008 Seminář o problematice neslyšících (Hradec Králové)

2010 Konference "Praktické aspekty vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami" (Hradec Králové)

2011 Konference "Možnosti podpory edukace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (Hradec Králové)

2012 Konference "Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" (Masarykova univerzita)

2014 Kurz "Základy vedení rozhovoru s dítětem" (Velký vůz Sever, o.s., České Budějovice)

2015 Dítě s postižením v rodině - aktuální trendy sociální a zdravotní péče

2015 Opožděný vývoj řeči a vývojová disfázie

Mgr. Irena Lintnerová - logopedie a AAK

Nejvyšší dosažené vzdělání:

státní zkouška 2005 - FTVS UK - Speciální výchova zdravotně postižených, obor - TV a PV ZP

závěrečná zkouška 2008 - Edukační muzikoterapie - PF UK Praha, katedra Speciální pedagogiky - postgraduální studium

Odborné výcviky:

1995 - 1996 - Neverbální techniky - Dr. Jitka Vodňanská - základní psychoterapeutický výcvik

1995 - 2002 - několik zážitkových výcviků muzikoterapie

1997 - studijní stáž v Holandsku

2002 - 2003 - výcvik Reiki I. a II. stupeň

2003 - 2005 - výcvik Arteterapie, Didaktika arteterapie - PhDr. Jana Jebavá

2006 - 2007 - Kurz efektivního řízení NNO - manager v NNO - Agnes

2010 - základní kurz konceptu Bazální stimulace

2012 - nástavbový kurz konceptu Bazální stimulace

2013 - 2014 akreditovaný výcvik Edukativní rodičovská terapie

Lektorka

Bc. Kateřina Říhová - logopedie

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2015 - Univerzita Jana Amose Komenského - Speciální pedagogika - obor "speciální pedagogika - vychovatelství", státní závěrečná zkouška z pedagogiky, psychologie, psychopedie a speciální pedagogiky. Bakalářská práce - Výchova a vzdělávání jedince s Downovým syndromem.

Odborné kurzy a semináře:

2015 - kurz Muzikoterapie I., II. (Mgr.Markéta Gerlichová, PhD.)

2015 - kurz Montessori - práce s dětmi od 0 do 6 let

2015 - kurz Montessori - oblast geometrie - práce s dětmi od 6 do 12 let

2015 - Kurz Alternativní a augmentativní komunikace (Quip, kvalita v sociálních službách,Praha)

2017 - osvědčení - Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s poruchou autistického spektra (APLA Jižní čechy)

2017 - osvědčení - Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele (Akreditovaná vzdělávací instituce pro MŠMT, Tábor)

2017 - osvědčení - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (MIMONI, Tábor)

2017 - kurz Komunikační systém VOKS - Výměnný komunikační systém (NÚ pro vzdělávání , školské poradenské zařízení a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků - Praha)

2017 - osvědčení - Základní kurz Bazální stimulace (IBS)

2018 - osvědčení - Nástavbový kurz Bazální stimulace (IBS)

2018 - osvědčení - Možnosti reedukace SPU - Dyskalkulie (Dyscentrum - Strakonice)

2019 - osvědčení - Možnosti reedukace SPU - Dysgrafie (Dyscentrum - Strakonice)

2019 Mezinárodní konference ECER - AAK (Bratislava)

2019 - seminář "Poruchy řeči a komunikace" (Asteria, centrum vzdělávání)

2019 - seminář "Rozvoj komunikativních dovedností dětí" (Asteria, centrum vzdělávání)

Eva Šimáková, DiS., rehabilitace - fyzioterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2000-2004 Vyšší odborná škola Brandýs nad Labem,obor Diplomovaný fyzioterapeut

Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu z roku 2009,č. registrace 024-0122-4254

Certifikované kurzy:

2006 Manuální lymfodrenáž

2009 Taping-prevence poruch pohybového aparátu

2011 Základní kurz Bazální stimulace

2012 Cvičení na míči,labilních plochách a s overbally

2012 Kinesiology Taping by K-Active- basic course-mezinárodní certifikát

2012 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi

2017 Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (RL-Corpus s.r.o. Olomouc, číslo osvědčení 6829-747/17)

Odborné kurzy, konference,e-learning:

2008 konference-Práce fyzioterapeuta u nemocných v bezvědomí

2008 konference-Syndrom bolestivého ramene

2011 konference- Mutidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii (SMA)

2012 konference- Ambulantní služby v teorii a praxi

2012- odb.kurz - Jak pomáhat a nevyhořet

2011-e-learning-Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí balančních pomůcek

2011- e-learning-Teoretický vhled do Vojtovy metody

2013 Akreditovaný seminář - Metodika cvičení dětské jógy (Česká asociace dětské jógy)

2013 Studium pedagogiky-asistent pedagoga

Mgr. Simona Kostlánová - arteterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Pedagogická fakulta JČU - obor učitelství pro ZUŠ, atelier arteterapie u Dr. Milana Kyzoura

Odborné kurzy, semináře, přednášky:

2019 - Letní keramický seminář Besednice, akreditováno MŠMT

2018- Základní kurz Bazální stimulace 

2013 kurs pořádaný APLA- "Žák s Aspergerovým syndromem - specifika přístupu ve vzdělávání"

2013 vzdělávací program " Tajemství barev", akreditováno MŠMT

2012 vzdělávací program "Užitá tvorba pro děti", akreditováno MŠMT

2012 vzdělávací program "Asertivita v denní praxi", akreditováno MŠMT

2012 odborný seminář "O dětech pozorných a nepozorných", akreditováno MŠMT

2012 odborný seminář "Písmo jako výtvarný prostředek", akreditováno MŠMT

2011 "Psychologické základy práce s dětmi a mládeží" - akreditováno MŠMT

2011 přednášející na workshopu v Centru Kaňka, téma "Základní výtvarné techniky arteterapie v denní praxi"

2011 kurs "Kresba pravou mozkovou hemisférou"- 20 hodin

2010 prezentace na celostátním odborném semináři "Problematika aktivizace v sociálních službách" - Vyškov

2010 prezentace na 2. Výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR v Táboře - odborný workshop na téma arteterapie v denní praxi

Bc. Pavlína Vaverová (roz. Adamová) - ergoterapie

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2005 - 2009 VŠ v Plzni, o.p.s.; později Západočeská univerzita v Plzni, fakulta zdravot. studií - obor Specializace ve zdravotnictví - Ergoterapie, (akademický titul Bc. - 29. 6. 2009)

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ergoterapeut pod registračním číslem: 007 - 0125 - 6754 (od r. 2009)

Členství v České asociaci ergoterapeutů od roku 2009

Odborné kurzy:

2004 - 2005 Základy znakové řeči I. (ČB, Jihočeská univerzita v ČB, teologická fakulta, program celoživotního vzdělávání, zakončeno certifikátem)

2007 Základní symposium Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (Plzeň, institut Bazální stimulace, zakončeno certifikátem)

2008 Nástavbové symposium Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (Plzeň, institut Bazální stimulace, zakončeno certifikátem)

2008 Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno osvědčením o absolvování rekvalifikačního kurzu)

2008 Reflexologie nohy (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno certifikátem)

2008 Reflexologie ruky (Praha, Centrum regeneračního vzdělávání, zakončeno certifikátem)

2008 Reiki - I.stupeň podle dr. Mikao Usui a základy Vysokého duchovního učení (Plzeň, Reiki Mistr Kristina Kohoutová, alternativní léčba, certifikát)

2010 Muzikoterapie (Praha, Mgr.Markéta Gerlichová, osvědčení o absolvování kurzu)

2011 Základy výrazových - arte technik (Praha, Gracent - Zdeňka Rusnoková, osvědčení o absolvování akreditovaného studia MŠMT)

2011 Medical Taping Concept (Ostrava, Centrum tejpování s.r.o., osvědčení o absolvování kurzu)

2012 Manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem (Praha, Diakonická akademie s.r.o., osvědčení o absolvování kurzu)

2012 NDT - Basic Bobath v pediatrické praxi (Ostrava, kurz celoživotního vzdělávání - dle kritérií Europen Bobath Tutors Association (EBTA) ve spolupráci s Českou asociací dětských Bobath terapeutů (ČADBT), 360 vyučovacích hodin, zakončeno mezinárodním certifikátem EBTA a ČADBT)

Další vzdělávání - odborné přednášky, konference, školicí akce:

2009 Pedopsychiatrické minimum (Dětská psychiatrická léčebna Opařany - školicí akce)

2009 XV. Opařanské dny (DPL Opařany - odborná konference)

2010 22. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů (ČAE, konference)

2010 Prvky muzikoterapie v denních činnostech (Kaňka, o.s. - školicí akce)

2010 Alternativní a augmentativní komunikace u dětí a mládeží s postižením (Kaňka, o.s. - školicí akce)

2010 Screeningová diagnostika dětí s PAS (Apla Jižní Čechy, o.s. - odborná přednáška)

2010 Individuální plánování a úloha klíčového pracovníka (Kaňka, o.s. - školicí akce)

2011 Možnosti ambulantních služeb (Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR - odborná republiková sekce)

2011 Sebeobsluha u dětí s PAS (Apla Jižní Čechy, o.s. - odborná přednáška)

2011 Specifika přístupu k sexualitě mentálně postižených (Apla Jižní Čechy, o.s. - odborná přednáška

2011 Historicky IV. mezinárodní kongres Bazální stimulace (Institut Bazální stimulace a Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR - mezinárodní kongres)

2012 Aspergerův syndrom (Apla Jižní Čechy, o.s. - odborná přednáška)

2012 Ambulantní služby v teorii a praxi (Asociace poskytovatelů soc. služeb - odborná konference)

2013 Akreditovaný seminář - Metodika cvičení dětské jógy (Česká asociace dětské jógy)