Osobní asistence v naší MŠ a ZŠ

Sociální služba osobní asistence je určena výhradně dětem, mládeži a mladým dospělým s postižením ve věku od 2 do 26 let. Jde o klienty z Tábora a okolí, s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením.

Jedná se o klienty, kteří navštěvují Základní školu a Mateřskou školu Kaňka o.p.s. Dále se jedná o žáky, kteří navštěvují Základní školu Helsinská 2732, Tábor, a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé osoby, včetně všech aktivit, které školy pořádají.
Zázemí této sociální služby je v bezbariérovém pavilonu "H" v Helsinské ulici 2731, Tábor.

Provozní doba:

 • od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00 hodin
 • provoz je celoroční s výjimkou svátků a pouze v pracovní dny

Cíle sociální služby:

 • umožnit osobám s postižením integraci do běžného života jejich vrstevníků a společnosti jako celku
 • umožnit osobám s postižením využívat přirozené vztahové prostředí
 • umožnit dětem a mládeži s postižením plnění povinné školní docházky neboť v důsledku stupně a rozsahu zdravotního postižení jsou na tuto pomoc odkázáni

Sociální služba nabízí:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu - úkony jsou realizovány s ohledem na věk a potřeby dítěte či osoby s postižením - svlékání, oblékání, obouvání, nácvik přesunu klienta z vozíku a na vozík, ale i lůžko, WC
 • pomoc při osobní hygieně a při WC
 • pomoc při zajištění stravy - s přihlédnutím k věkové struktuře klientů se jedná v převážné míře o pomoc a podporu při příjmu stravy a tekutin dle specifických potřeb jednotlivých klientů v sociální službě. Dle individuálních potřeb klientů jsou zajišťovány speciální kompenzační pomůcky (např. zvýšený okraj na talíř, ergonomické příbory, protiskluzové podložky). Strava je zajišťována dodavatelsky a podávána je v jídelně v pavilonu "H"
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - podpora a pomoc při výuce, při činnostech Školní družiny a dalších aktivitách Základní školy Kaňka o.p.s. Dále poskytuje osobní asistenci žákům na volnočasových aktivitách Kaňka o.p.s.
 • zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím - doprovod na akce Kaňka o.p.s.
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností