Terapie

ODBORNÉ TERAPIE JSOU V CENTRU KAŇKA POSKYTOVÁNY JAKO SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI V RÁMCI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘE

ARTETERAPIE: Obecně řečeno jde o léčbu výtvarným uměním, v užším slova smyslu lze hovořit o užití výtvarných technik při individuální či skupinové práci s klienty. Výtvarnými technikami se zde rozumí především malování a kreslení, práce s koláží, s keramickou hlínou a jinými materiály.
Výtvarné nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí a tím důležitým se stává fantazie, dobrodružství zkoušení něčeho nového a především odvaha projevit se.
Každý obraz či výtvor z hlíny v sobě nese často důležité sdělení, adresované terapeutům i ostatním členům terapeutické skupiny nebo společenství, v němž tvořivé procesy probíhají. Více naleznete zde.
ERGOTERAPIE: ergoterapie je jedna z nejstarších léčebných terapeutických metod a je nedílnou součástí komplexní ucelené péče o děti, mládež i dospělé osoby s postižením. Je to metoda, která se opírá, na rozdíl od převážné většiny ostatních léčebných postupů, o zdravé složky. Ty pak dále podporujeme, upevňujeme a rozvíjíme. Více naleznete zde.
MUZIKOTERAPIE: Muzikoterapie působí pomocí zvuku, hudby a prostřednictvím cíleného využití základních hudebních prvků. Muzikoterapie probíhá formou skupinové terapie, kdy využíváme především její dynamiky a vztahů v ní. Naproti tomu stojí terapie individuální, kdy máme možnost vyjít z momentální nálady klienta, z jeho potřeb a více se zaměřujeme na rozvoj jeho osobnosti. Více naleznete zde.
CANISTERAPIE: canisterapie můžeme definovat jako způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Pes pomáhá klientovi k odreagování, motivuje ho ke zvýšení fyzické aktivity, rozvíjí jemnou motoriku. Pejsek je velmi citlivý a dokáže vycítit rozpoložení a náladu člověka, najde si tak často cestu ke klientovi dřív než druhý člověk, může tak odbourávat úzkost, pocity osamění, deprese a stresu, poskytuje pocit bezpečí a jistoty. Canisterapie vede děti k zodpovědnosti, lásce a správnému chování ke zvířatům. Více naleznete zde.
LOGOPEDIE A AAK: Viktor Lechta definuje logopedii jako disciplínu, která se zabývá výchovou, vzděláváním, komplexní péčí o osoby s narušenou komunikační schopností a prevencí tohoto narušení. V našem zařízení se zaměřujeme na diagnostiku a terapii komunikačních schopností a to v rovině foneticko-fonologické (úprava výslovnosti hlásek, intonace, hlasitost řeči), morfologicko- syntaktické (stavba vět, slovosled, časování, skloňování), lexikálně-sémantické (slovní zásoba) a pragmatické (praktické využití řeči). Alternativní a augmentativní komunikační systémy (AAK) osobám s postižením pomáhají komunikaci podpořit, obnovit a znovu navázat, aby mohli vyjadřovat své pocity, přání a aktivně ovlivňovat svůj život. V Kaňce o.p.s. používáme systémy obrázků, ze kterých tvoříme "Komunikační slovníky", Makaton - systém gest, znakovou řeč nebo kombinaci více metod. Více naleznete zde.

REHABILITACE - FYZIOTERAPIE: bývá označována jako resocializační proces, který spadá do oboru rehabilitačního lékařství. Uvedený proces má za úkol navrátit jakkoliv postiženého a nemocného člověka co nejoptimálněji a co nejrychleji do aktivního života ve společnosti. Jde o mezioborovou disciplínu, na které se podílí především lékaři a zdravotničtí pracovníci, fyzioterapeutové, ale rovněž psychologové, speciální pedagogové, maséři a mnoho dalších. V čele této týmové spolupráce stojí vždy specificky erudovaný lékař (MILLER, 1991). Více naleznete zde.