Kroužky

CVIČENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ UŽ PRO DĚTI OD 1 ROKU - s rodiči nebo bez nich

Centrum Kaňka je od 1. srpna registrováno v programu "My v tom Jihočechy nenecháme" pro děti od 3 do 18 let.

Před registrací dítěte (možno až od 1.9. 2023) je nutné se domluvit s vedoucí kroužků Lenkou Michalovou na telefonu 776 752 242.

OBECNÉ INFORMACE KROUŽKY:

Prodej permanentek na období leden - červen proběhne 10.1. 2024 od 9.00 do 15.00 hodin. Platba prosím pouze v hotovosti.

Kroužky začínají 15. ledna.

Pro děti už od 1 roku nabízíme výtvarné činnosti a pohybové aktivity s rodiči i bez nich a výuku hry na hudební nástroje.

Lekce probíhají pod odborným vedením pedagogického personálu v kvalitně vybaveném prostředí.

Přihlášky a bližší informace:

Lenka Michalová, vedoucí volnočasových aktivit, michalova@kanka.info, tel.: 776 752 242.

Aktuální kroužky a jejich rozvrhy naleznete zde.

Ceník kroužků naleznete zde.

NOVĚ MŮŽE PERMANENTKU KUPOVAT POUZE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE, NELZE JE JIŽ VYDÁVAT ZPROSTŘEDKOVANĚ. Důvodem je nutnost vyplnění a podpisu několika formulářů zák. zástupcem. Díky za pochopení.


Popis lekcí:

Školička

Jedna lekce trvá 120 min.

Děti se zde připravují na nástup do školky. Učí se zde samostatnosti a trpělivosti, spolupráci v kolektivu, odpovědnosti za plnění úkolů a prohlubují soustředěnost. Zlepšují hrubou a jemnou motoriku.

Průběh lekce:

- Po přivítání následuje společná hra, kde se děti učí vnímání kolektivu a respektování jeden druhého.

- Svačina: snažíme se, aby se děti naučili jeden na druhého počkat a učíme je základy stolování.

- Výtvarná činnost: při jednoduché výtvarné činnosti, děti zlepšují jemnou motoriku a vnímají zodpovědnost za daný úkol.

- Cvičení: na připravené dráze si děti zlepší hrubou motoriku.

- Zpívání: zpíváme jednoduché dětské písničky za doprovodu jednoduchých hudebních nástrojů, nácvik rytmizace a vnímání hudby.

- Rozloučení formou rituálu.


Škola nanečisto pro děti s odkladem

Jedna lekce trvá 45 minut. Pouze pro předškoláky.

Zaměřené na klíčové potřeby jednotlivých dětí s odkladem povinné školní docházky.

- Zaměřeno na grafomotoriku a správný úchop tužky, spolupráci mozkových hemisfér, koordinaci oko-ruka, předčtenářské dovednosti, zrakové vnímání, sluchové vnímání a rozlišování hlásek, vyjadřovací schopnosti…

- Pracujeme skupinově i individuálně. Kroužek probíhá pod vedením klinického logopeda, logopeda a muzikoterapeuta.

Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let:

Jedna lekce trvá 30 minut.

Nejdřív se s dětmi přivítáme, zacvičíme na ukazovací písničku, následně na mluvené slovo (říkanku). Dále je připravena dráha, kde si děti zlepšují hrubou motoriku. Pak nastává zklidňující část, kdy si zazpíváme a procvičíme rytmizaci pomocí jednoduchých hudebních nástrojů (např.: dřívka, chrastidla).
Dítěti pomáháme zlepšit hrubou motoriku, spolupráci ve skupině dětí, samostatnost, vnímání hudby a řeči. Rodiče pomáhají postupně začleňovat dítě do kolektivu.

Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi od 2 let:

Jedna lekce trvá 45 minut.

Děti se zde učí pracovat různými technikami, práci s papírem, barvou. Dále pak lepit, trhat, motat, stříhat ... . Podporujeme u dětí estetické vnímání, samostatnost, práci v kolektivu, spolupráci s rodičem, zodpovědnost za daný úkol. Zlepšujeme jemnou motoriku dětí a práci s různými druhy materiálů.

Výtvarné tvoření pro děti od 3 do 6 let:

Jedna lekce trvá 60 minut.

Děti se zde naučí samostatné práci, používat různé materiály, kreslit různými technikami. Naučí se pracovat s papírem, barvou, naučí se stříhat, trhat, lepit...
V dítěti podporujeme zodpovědnost za plnění daného úkolu, soustředěnost, spolupráci v kolektivu. Zlepšujeme jemnou motoriku dětí a podporujeme estetické vnímání.

Keramika "přípravka" pro děti od 3 do 5 let:

Jedna lekce trvá 45 minut.

Děti se hravou formou seznámí se technikami práce s keramickou hlínou. Vyzkouší válení, hnětení, tvarování, trhání a lepení hlíny. Postupně dokáží samy vytvořit i svůj výrobek. Lekce probíhá bez přítomnosti rodičů, děti se tak učí samostatnosti, trpělivosti a schopnosti spolupráce v dětském kolektivu.

Keramika:

Jedna lekce trvá 45 minut.

Děti vyzkouší techniky zpracování keramické hlíny - tvarování, vyvalování, modelování apod. Podle vlastních motorických schopností dostávají výtvarné úkoly, které končí finálním výpalem naglazovaného díla. V případě zájmu a fyzických předpokladů máme k dispozici dva hrnčířské kruhy. Techniky a tempo práce jsou přizpůsobeny individuálním potřebám dětí tak, aby každý zvládl odvést svou práci až do konce.